Gold Medal Endowment (2012-2015) - College Toppers
NAME OF THE MEDAL COURSE MEDALISTS
“V.P.M.AMIRTHALINGAM” M.Com., V.PUSHPALATHA
“SURYAMUTHU AMMAL” B.C.A., P.JENIFER
“Dr.N. CHOCKAMMAL” B.A.(English) T.INFANTA COSTA
“V.M. VIJAYAKUMAR” , “V.M. YOGARAJAN” B.Com., (Corporate Secretaryship) K.KAVITHA
“K.C.S.K. RAVINDRAN” B.Com., D.VIGNESH
“Jupiter N. SOUNDARAPANDIAN, - S. VASANTHI” B.Sc., (Computer Science) D.JAMUNADEVI
“P. SELVARAJAN – S. SAVITHRI” B.B.A., M.GAYATHRI
“S.V.H.N.A. DHARMA FUND” (Best Student) B.A.(English) T.INFANTA COSTA